شرکت با مسئولیت محدود یکی از رایجترین شرکتها در میان شرکتهای دیگر است که قابیلت ثبت این شرکت با لااقل دو نفر امکانپذیر میباشد که مسئولیت هر یک از شرکا در این شرکتها، محدود به میزان سرمایه گذاری آنها در شرکت میباشد توجه به این مطلب حائز اهمیت است که کلیه نقل و انتقالات سهام شرکا در این شرکت میبایستی در دفتر رسمی انجام پذیرد.

نکاتی که باید در ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود آن ها را در نظر داشت، عبارتند از:
 1. تعداد اعضای شرکا در این شرکتها نبایستی از میزان دو نفر کمتر باشد. . هر دوی آنها نیز میبایستی در شرکت سهم داشته باشند حتی اگر کم باشد.
 2. سرمایه اولیه ثبت این شرکت نبایستی کمتر از صد هزار تومان باشد.
 3. پرداخت کامل کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی در شرکتهای با مسئولیت محدود.
 4. شرایط انتقال سهم الشرکه این شرکتها برخلاف سهام های بی نام و بانام می باشد. بدین گونه که برای انتقال، میبایستی رضایت شرکای دارای سهام لااقل سه چهارم سرمایه شرکت برای این انتقال باشد تا انتقال انجام گیرد ضمنا تعداد آن اعضا نیز بایستی نسبت به باقی شرکا بیشتر باشد و انتقال پس از حصول شرایط مورد لزوم با تنظیم سند رسمی انجام می پذیرد.
 5. در این شرکت ها تا زمانی که در اساسنامه شرکت راجع به مسائل مربوط به شرکت مطلبی عنوان نشده باشد، مدیران شرکت مختار هستند که تصمیمات لازم جهت این مسائل اخذ نمایند.
 6. حضور شرکایی که بیش از نیمی از سرمایه شرکت را دارند در اخذ تصمیم گیری های شرکت الزامیست.
 7. مطابق ماده 94 قانون تجارت، موضوع فعالیتی شرکتهای مسئولیت محدود فقط میبایستی در زمینه امور تجاری باشد.

مطلب مهمی که در شرکت مسئولیت محدود حائز اهمیت است این است که زمانی که شرکای شرکت لااقل 12 نفر باشد الزامیست که هیأت نظار تشکیل شود که تعداد اعضای این هیأت باید 3 نفر از شرکایی باشد که عضو هیأت مدیره نمی باشند.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود، متقاضی میبایستی، دو برگی که از اداره ثبت شرکتها با عنوان برگ شرکت نامه رسمی دریافت و تکمیل نموده را به همراه اساسنامه ای که توسط تمامی شرکای شرکت در ذیل تمام صفحات اساسنامه در دو جلد امضا گردیده، و پس از تنظیم آن، جهت تعیین هزینه انتخاب نام شرکت، به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید و با واریز مبلغی که برای تعیین نام مشخص شده، فیش را از بانک مربوطه دریافت و به قسمت حسابداری تحویل نماید تا واحد حسابداری اظهارنامه را ممهور نماید.

برای نامی که قرار است تعیین شود میبایستی متقاضی، چند نام انتخاب نموده و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها تقدیم کند تا واحد مربوط با بررسی تمامی اسامی، اقدام تعیین نام و قید آن نام در اظهارنامه نماید،برای نهایی شدن نام منتخبی واحد مربوطه، این واحد، میباید موافقت مسئولان اداره ثبت شرکتها را دریافت و آن نام را در واحد تعیین نام ثبت دفتر نماید.

مدارکی که دربالا عنوان شد باید توسط متقاضی به واحد پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها ارائه و رسید آن اخذ گردد.

متقاضی میباید در موعدی که اداره ثبت شرکتها برای اعلام نتیجه تعیین نموده، به بخش اعلام نتیجه مراجعه و نتیجه را دریافت نماید. در ضمن چنانچه مدارک ارائه شده نقص و مشکلی داشته باشد پس از تکمیل، به تأیید کارشناس مسئول برساند. پس از این مرحله، کارشناس مربوطه اقدام به مهیا نمودن پیش نویس آگهی ثبت، و به تأیید رساندن مسئولین اداره ثبت مینماید و در اینجا آن را تایپ و به متقاضی ارائه می نماید تا متقاضی این برگه را به منظور تعیین هزینه درج در آگهی، به نمایندگی روابط عمومی ارائه و جهت پرداخت هزینه حق ثبت مقرر شده در اظهارنامه و هزینه درج آگهی به نزد بانک مربوطه مراجعه نموده و اقدام به پرداخت آن می نماید.

متقاضی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در این مرحله میباید به مراجع مربوطه مراجعه نماید و فیشهای واریزی قید شده را به بخش حسابداری تحویل نماید که واحد مسئول با تحویل فیش ها، شماره، تاریخ و مبلغ واریزی را در برگه اظهارنامه مندرج و آن را مهر می نماید.

حال که مدارک کامل شده اند را به واحد ثبت تأسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها ارسال میدارد مسئول بخش مربوطه آنها را در دفتر به ثبت میرساند و پس ازتعیین شماره ثبت، شماره را بر روی اظهارنامه نوشته و از متقاضی می خواهد که در ذیل صفحه ثبت دفتر، جمله " ثبت با سند برابر است" را با دستخط خویش تحریر و امضاء نماید .

پس از آن آگهی ای که تایپ شده به امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها می رسد. نسخه ای از آن در پرونده شرکت در بایگانی اداره نگهداری میشود و نسخه بعدی که توسط اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ممهور شده، به متقاضی ارائه می گردد و حال مدارک باید توسط متقاضی، به دبیرخانه ارائه گردد. ثبت آگهی توسط مسئول این واحد در دفتر اندیکاتور انجام و شماره ثبت دفتر قید، و با مهمور کردن آگهی تایپ شده، اقدام به ضبط پرونده ای که تشکیل شده می نماید و مدارک دیگر را به متقاضی تحویل می دهد.

متقاضی باید این مدارک را برای درج در روزنامه کثیر الانتشار به بخش روابط عمومی اداره ثبت شرکتها تحویل مینماید. نسخه ای از آگهی را به منظور درج در روزنامه رسمی، به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها ارائه، که بایستی تحویل دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به آدرس: تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت،  ساختمان روزنامه رسمی کند و هم چنین حق الدرج آن را پرداخت نماید. چنانچه متقاضی به آگهی تأسیس نیاز داشت مجاز است از آگهی کپی بگیرد که در زمان ارائه اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی، آن را کپی برابر با اصل نموده که از طریق روزنامه رسمی ممهور نماید.

متقاضی شرکت با مسئولیت محدود پس از تشکیل شرکت میبایستی حداکثر طی مدت یک هفته از زمان تاریخ ثبت، برای تهیه دفاتر قانونی و تحویل آن به اداره ثبت شرکتها و پلمپ آنها اقدام نماید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. اقدامات مربوط به فرم تعیین نام.
 2. دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل فرم و همچنین امضاء ذیل تقاضانامه توسط تمامی سهامداران. ( الف: نمونه تقاضانامه تکمیل شده  ب: نمونه تقاضانامه تکمیل نشده [ برای تمرین متقاضی به منظور تهیه فرم اصلی)
 3. دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط همه سهامداران.( الف:نمونه شرکت نامه تکمیل شده ب:  نمونه شرکت نامه تکمیل نشده [ برای تمرین متقاضی به منظور تهیه فرم اصلی )

 نکته مهم : اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بها دار بودن صرفا میباید از اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

 1. دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود به ضمیمه امضاء ذیل کلیه صفحات اساسنامه توسط تمام سهامداران . ( به همراه نمونه اساسنامه )
 2. دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره به همراه امضاء سهامداران و بازرسان . ( نمونه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره )
 3. دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره به همراه امضاء مدیران منتخب مجمع. ( به همراه نمونه صورتجلسه هیئت مدیره )
 4. رونوشت شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره )ثبت شرکت ها روش تعیین نام؟
 5. کارت ملی برابر اصل شده تمامی سهامداران و چنانچه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی انجام می گردد. )
 6. رونوشت شناسنامه و کارت ملی بازرسان.
 7. معرفی نامه نمایندگان ، چنانچه سهامداران و اعضا هیئت مدیره ازمیان اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
 8. تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :

 1. شرکا اهلیت و رضایت داشته باشند.
 2. موضوع شرکت مشخص شده باشد(موضوع شرکت باید تجاری باشد) هم چنین باید مشخص باشد و مخالف قانون نباشد برای معامله شرعی و قانونی باشد و با نظم عمومی منافی نداشته باشد.
 3. حداقل تعداد شرکا2نفر می باشد.
 4. حداقل تعداد مدیران یک نفر است.

مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 بر اساس مواد 3 و 107 ل.ا.ق.ت یکی از شرایط تشکیل شرکت سهامی خاص این است که حداقل سه سهامدار داشته باشد.

در حالیکه طبق قانون تجارت برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود لااقل دو شریک لازم است.

 قانون، حداقل سرمایه ای که برای تشکیل شرکت سهامی خاص معین نموده یک میلیون ریال + لااقل 35درصد نقدی کل سرمایه. برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود فقط اقرار موسسان شرکت در مورد سرمایه شرکت بدون داشتن و ارائه مدرک، کفایت می کند.

این امر که قانون هیچ حداکثر و حداقلی برای سرمایه تعیین ننموده است، موجبات تضییع حقوق طلبکاران را فراهم می کند چون سرمایه هر شرکتی، ضامن حقوق طلبکاران می باشد.

با توجه به ماده 104 ق.ت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود، می توانند به صورت محدود و یا نامحدود شرکت را اداره نمایند و نیز این مدیر میتواند از خارج از شرکا انتخاب گردد. لیکن در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد مدیر سه نفر میتواند باشد که حق اداره شرکت را به مدت 2 سال می تواند داشته باشند.

تفاوت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص جهت ثبت شرکت، این است که وسعت عملکرد و اختیار شرکت سهامی خاص به مراتب بیشتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

گروه ثبت پایش آماده ارائه خدمات به متقاضیان مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج می باشد،هم اکنون با گروه ثبت پایش تماس بگیرید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی 11

  اختصاص وام خود اشتغالی در سال تولید کالای ایرانی

 • 21 فروردین

  همراه مشاور پایش

  افتتاح همراه مشاور پایش در جهت پاسخگویی 24 به نیازهای مشتریان

آخرین نظرات کاربران

 • گودرز تقوی

  درود. سپاس از ثبت شرکت اینجانب.

 • بهروز مرادی

  بسیار ممنون از مشاوره های تخصصی شما